درچه پیاز چت , چتروم اصفهان چت , اصفهان چت یکی از چترومهای بزرگ فارسی زباان میباشد که مختص برو بچه های اصفهانی ایجاد شده است ,